W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi coraz więcej gmin z naszego regionu boryka się z problemem braku dostępu do wody. Jedną z nich jest gmina Dydnia, zlokalizowana na terenie powiatu brzozowskiego.

Aktualnie zaopatrzenie w wodę na terenie gminy realizowane jest poprzez trzy ujęcia wód głębinowych oraz z indywidualnych studni przydomowych. Zasoby wód powierzchniowych Sanu rozwiązałyby problem mieszkańców po wybudowaniu odpowiedniej infrastruktury wodociągowej.

 

20220712 1136112

Fot. Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń

 

W związku z powyższym, w dniu 12.07 br. w miejscowym Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie poświęcone narastającym problemom związanym z zaopatrzeniem w wodę gminy Dydnia.

W zebraniu wzięli udział m. in. przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządowcy oraz parlamentarzyści. Do udziału w dyskusji zaproszono również środowisko akademickie, tj. Politechnikę Rzeszowską oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

20220712 11353612

Fot. Sekretarz Gminy Dydnia -Edyta Kuczma i Z-ca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą RZGw w Rzeszowie -Krzysztof Gwizdak

Z uwagi na fakt, że problem dotyczy sfery gospodarowania zasobami wodnymi, Gmina Dydnia do rozmów zaprosiła również PGW Wody Polskie. RZGW w Rzeszowie reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Gwizdak.

W trakcie spotkania omówione zostały rozmaite warianty zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Poruszono również zagadnienia związane z kwestiami formalnymi tego rodzaju przedsięwzięć, z istniejącymi uregulowaniami prawnymi m.in. w zakresie prawa wodnego oraz z szerszymi planami i dokumentami strategicznymi o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym.

20220712 14073568

Fot. Podpisanie listu intencyjnego

Efektem merytorycznej dyskusji było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Dydnia a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zakresie opracowania „Koncepcji zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dydnia w kontekście zmian klimatycznych”.

Dokument będzie zawierał propozycje kilku alternatywnych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą zlikwidować problem braku dostępu do wody.