Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami Wody Polskie podpisały umowę na opracowanie koncepcji technicznej pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj i Rów W1”. Jest to jedno z działań realizowanych sukcesywnie przez PGW WP zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu powodzi miejskich, jakie pojawiają się w ostatnich latach w stolicy Podkarpacia.

Od kilku lat coraz częściej pojawia się zjawisko powodzi błyskawicznych. Przypominam, że miasta powinny przygotowywać plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednak jako Wody Polskie wychodzimy naprzeciw mieszkańcom Rzeszowa i przygotujemy opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed tzw. powodziami błyskawicznymi osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Będziemy także dążyć do zmian legislacyjnych, które nałożą na polskie miasta obowiązek analiz zarządzania ryzykiem powodziowym od strony miasta – powiedział Przemysław Daca Prezes Wód Polskich, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 2 czerwca w Rzeszowie.

fot.2s 

Briefing prasowy Prezesa Wód Polskich

Podpisana z firmą Arcadis umowa opiewa na kwotę 0,85 mln zł. Opracowanie obejmie łącznie niemal 100 km rzeszowskich rzek i ich dopływów o powierzchni zlewni 81 km 2 i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże rozwiązania techniczne i nietechniczne które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych. Warto podkreślić, że wykonane prace określą zagrożenie powodziowe generowane nie tylko przez cieki administrowane przez Wody Polskie, ale również uwzględnią wydajność sieci kanalizacyjnej, zabudowę urbanistyczną oraz aktualne uszczelnienie zlewni – które ma znaczący wpływ na powstawanie powodzi błyskawicznych.  

fot1s

Podpisanie umowy między RZGW w Rzeszowie a firmą Arcadis

Kolejnym z kompleksowych działań dla bezpieczeństwa powodziowego Rzeszowa jest rozpoczęcie postępowania przetargowego na kolejną część prac zabezpieczających rzekę Strug.  Zgodnie ze złożoną w październiku ubiegłego roku deklaracją, w grudniu zakończył się pierwszy etap prac na Strugu obejmujący odcinek na wysokości ulic Gombrowicza i Miłosza którego wartość wyniosła 5,9 mln zł.

RZGW w Rzeszowie ogłosiło wszczęcie postępowania przetargowego na drugi – ostatni etap robót na tej rzece. Roboty obejmą odcinki Strugu o łącznej  długości  3,3 km oraz fragment potoku Hermanówka o długości 110 m. Wartość kosztorysowa tego etapu wynosi 26,2 mln zł.

fot4s

Koryto rzeki Strug w Rzeszowie

Z uwagi na liczne obostrzenia wynikające z decyzji środowiskowej, roboty zostaną zakończone w IV kwartale 2024 roku.

Po zakończeniu briefingu Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie udała się z Prezesem PGW WP na zbiornik rzeszowski, gdzie zgodnie z pierwotnymi założeniami prace zakończą się w grudniu bieżącego roku.

fot3s

Wizyta na zalewie na Wisłoku w Rzeszowie.

Do chwili obecnej wydobyto i wywieziono pół miliona metrów sześciennych osadów, które spoczywały na dnia zbiornika. Aktualnie do wykonania pozostaje już ostatnia faza prac, w ramach której w okresie od sierpnia do grudnia zostanie wywieziona ostatnia partia namułów tj. około 180 tys. m3.