Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prowadził postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji technicznej kompleksowego zabezpieczenia przed powodziami błyskawicznymi zlewni rzek: Strugu, Matysówki, Hermanówki, Młynówki, potoku Czekaj i Rowu W1.

Koncepcja obejmuje łącznie 91,7 km rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, które pozwolą  na realizację następujących celów:

I. Wskazanie miejsc najbardziej narażonych na zjawisko występowania powodzi opadowych oraz powodzi błyskawicznych.

II. Ustalenie przyczyn występowania ww. powodzi na poszczególnych ciekach.

III. Wskazanie rozwiązań technicznych i nietechnicznych pozwalających na minimalizację lub / i redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych.

W dniu 10.02.2022r. RZGW w Rzeszowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie opracowania pn.’’Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1. Opracowanie realizowane jest w ramach zadania: ‘’Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj i innych poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych , budowy zbiorników wodnych"

Wybrano jako wykonawcę firmę Arcadis Sp.z o.o. Wartość umowy opiewa na kwotę  846 240 zł. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w lutym bieżącego roku.

 

Herman full