Przypominamy o obowiązku przedłożenia nie później niż do dn. 28 lutego 2022 r. sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2021 - zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 t.j.).  

Obowiązkiem przedłożenia ankiety objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Gminy wiodące powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r. w aglomeracjach, uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2021 wraz z informacją o sposobie przekazania tych sprawozdań dostępne są na stornie internetowej oraz BIP KZGW PGW pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/kzgw-sprawozdanie-z-kposk-za-rok-2021.html

Ponadto, AKPOŚK 2017 zatwierdzoną przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. oraz sprawozdania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej PGW WP KZGW pod adresem: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych