logo pion PL

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

5.8.2a Kąty-Myscowa. Opracowanie powierzchniowych i sondażowych badań archeologicznych wraz z określeniem ewentualnego koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych wyprzedzających realizację inwestycji

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

Pożyczka nr IBRD 8524–PL

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał dofinansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

 

Przedmiotowe usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (adres do korespondencji i kontaktu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów), na podstawie umowy konsultingowej podpisanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wybranym Konsultantem.

Wobec powyższego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza kwalifikujące się firmy konsultingowe do wyrażenia zainteresowania świadczeniem Usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług.

Deklaracje o wyrażeniu zainteresowania oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z nią należy złożyć  do dnia 20.12.2021 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z pieczątką Konsultanta i oznaczonej w następujący sposób:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

JRP7

Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Wyrażenie zainteresowania świadczeniem usług konsultingowych

Zadanie 5.8.2a Kąty – Myscowa.  Opracowanie powierzchniowych i sondażowych badań archeologicznych wraz z określeniem ewentualnego koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych wyprzedzających realizację inwestycji.

 

Załączniki:

 1. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.
 2. 5.8.2a Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Mapa z przebiegiem inwestycji pdf ( skala 1:10 000).
 4. Mapa z przebiegiem inwestycji edytowalna (dwg).
 5. Mapa orientacyjna z przebiegiem inwestycji „Budowa Zbiornika Kąty - Myscowa”.
 6. Dodatkowe wymogi w zakresie pozyskiwania nieruchomości, na których konieczne jest wykonanie Usługi.
 7. Wykaz zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków oraz wytyczne Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z dn. 22.08.2019 roku znak
  K-RDZ.5135.59.2019.BŁD wraz z mapami.
 8. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.08.2020 r. znak K-RDZ.5135.48.2020.AF
 9. Formularz Kodeksu Postępowania dla Personelu Konsultanta (ES).
 10. Informacja z oceny Deklaracji o wyrażeniu zainteresowania z dn. 10.01.2022 r.
 11. Informacja o udzieleniu zamówienia