Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 2018 roku pełni rolę regulatora cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, analizując wnioski taryfowe przedkładane przez przedsiębiorstwa wodno–kanalizacyjne oraz gminy. Ma to na celu przede wszystkim ochronę mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami. Koszty usług powinny być zbilansowane i nie obciążać nadmiernie domowych budżetów.

 

- Wody Polskie, jako regulator cen wody i ścieków szczegółowo rozpatrują wnioski taryfowe, analizują m.in. warunki ekonomiczne działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym pobieranej marży zysku oraz celowości ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne kosztów podkreśliła Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie na briefingu prasowym, który odbył się w dniu  18 listopada 2021 r.

konf 1

Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW Rzeszów i Anna Sowa – Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 

Stawki za wodę i ścieki są ustalane na kolejne trzy lata. Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 17-11-2021 r. zatwierdził taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Rzeszowa. W procesie analizy wniosku taryfowego przedłożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, wzrost stawek za wodę i ścieki został finalnie ograniczony do 9% .

Pierwotny wniosek taryfowy przedstawiony w styczniu br. przez MPWiK Rzeszów zakładał podwyżki cen wody dla niemal 200 tys. mieszkańców na poziomie ok. 16% - tj. z obowiązujących cen  4,35 zł/m3 (netto) do 5,06 zł/m3 w trzecim roku obowiązywania taryfy, oraz cen ścieków na poziomie ok. 11% - tj.  z obowiązujących 4,45 zł/m3 do 4,93 zł/m3.  

Ze względu na znaczący wzrost cen i brak szczegółowego uzasadnienia co do wykazanych kosztów inwestycyjnych, oraz pozostałych zaplanowanych kosztów, jakie uzasadniałyby znaczącą podwyżkę, organ Wód Polskich wydał decyzję odmowną.

Konf 2

Briefing prasowy w sprawie zatwierdzenia taryf dla miasta Rzeszowa.

 

W trakcie ponownej weryfikacji wniosku, we wrześniu br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wezwał spółkę  o przedłożenie szczegółowych informacji i wyjaśnień m.in. w zakresie wysokości podatków i wydatków inwestycyjnych.

Po analizie przedstawionych wyjaśnień, Dyrektor RZGW w dniu 17.11.2021 r. zatwierdził nową taryfę dla miasta Rzeszowa. I tak - w kolejnych trzech latach obowiązywania taryfy, woda kosztować będzie 4,60, 4,72 i 4,76 zł/m3 netto, a wzrost ceny wody w ciągu trzech lat wyniesie 41 groszy m3 w stosunku do obowiązującej ceny, natomiast koszt odprowadzania ścieków wyniesie w kolejnych latach 4,68, 4,80 i 4,87 zł/m3 netto, czyli zatwierdzony wzrost ceny ścieków w trzech latach obowiązywania nowej taryfy wyniesie 42 grosze za 1 m3.

Sumarycznie, miesięczny wzrost kosztów dla 4 osobowej rodziny w I roku obowiązywania taryfy będzie wynosiło około 6,30 zł brutto za wodę i ścieki.

 

w

Poziom cen dla Rzeszowa nie odbiega zasadniczo od średniego poziomu cen na terenie całego województwa, gdyż ceny zatwierdzone do chwili obecnej dla gospodarstw domowych z terenu województwa podkarpackiego na pierwszy rok wynoszą średnio: woda – 4,04 zł/m3 , ścieki – 5,92 zł zł/m3

 

ś

Na dzień 18 listopada 2021 r. do RZGW w Rzeszowie wpłynęło 218 wniosków, dla których  wydano 165 decyzji zatwierdzających, 49 decyzji zakończyło się odmową a 4 wnioski są obecnie weryfikowane.