W stolicy województwa Podkarpackiego rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym „Strug - etap 1”. Jednocześnie Wody Polskie procedują postępowanie przetargowe na koncepcję zabezpieczenia przed powodziami błyskawicznymi rzeszowskich osiedli: Biała, Budziwój i Matysówka. Nasze działania to odpowiedź na nasilający się w ostatnich czasach problem powodzi błyskawicznych, spowodowanych przez nawalne deszcze.

Ochrona przeciwpowodziowa to priorytetowe zadanie Wód Polskich, dlatego też zaczynamy dziś inwestycję na rzece Strug. Zabezpieczymy brzegi przed osuwiskami. Jednocześnie podkreślamy, że w ramach prac wykonane zostaną tarliska i ostoje dla ptaków. Inwestujemy w bezpieczeństwo z poszanowaniem środowiska – powiedział Przemysław Daca Prezes Wód Polskich, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 października w Rzeszowie.

Strug PD

Konferencja prasowa z udziałem Prezesa PGW WP - Przemysława Dacy

Rozpoczęta inwestycja stanowi pierwszą część przedsięwzięcia „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km”, o wartości kosztorysowej 28 mln zł, której celem jest zabezpieczenie terenów o powierzchni 433 ha położonych nad tą rzeką. W ramach prac wykonane będzie m.in. umocnienie dna oraz zabezpieczenie skarp Strugu w miejscach, w których rzeka zagraża budynkom i obiektom infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Równolegle z ubezpieczeniami zostaną wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt strefy przybrzeżnej w formie karp dużych drzew. Tegoroczne prace realizowane będą na odcinku około 1 km w rejonie ulic Gombrowicza i Miłosza. Pozostały zakres robót aż do miejscowości Tyczyn będzie kontynuowany w 2022 roku.

 strug wbicie 

Prezesowi PGW WP w symbolicznym „wbiciu łopaty” towarzyszyli (od lewej): Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie.

 

Równolegle RZGW w Rzeszowie prowadzi aktualnie postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji technicznej kompleksowego zabezpieczenia przed powodziami błyskawicznymi zlewni rzek: Strugu, Matysówki, Hermanówki, Młynówki, potoku Czekaj i Rowu W1. Szacunkowy koszt wykonania tej dokumentacji to 1,2 mln zł. Koncepcja obejmie łącznie 91,7 km rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże rozwiązania techniczne i nietechniczne które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi błyskawicznych.

Strug zakres opracowania Rzeszow

Zakres koncepcji technicznej zabezpieczenia przed powodziami błyskawicznymi.

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, podkreśliła, jak istotne jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców szczególnie południowej części miasta Rzeszowa, która została objęta zleconą przez Wody Polskie dokumentacją.

 Strug ELJPG

Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart

- Oprócz rozpoczętej inwestycji na Strugu, kontynuowanych aktualnie prac odmuleniowych na rzeszowskim zalewie i mających się rozpocząć w 2022 roku robót związanych z budową polderów przeciwpowodziowych na Młynówce, rzeszowski oddział Wód Polskich realizuje i przygotowuje obecnie około 40 zadań inwestycyjnych o wartości ok. 2 mld zł. – podkreśliła Pani Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie.