Wody Polskie zwiększają bezpieczeństwo powodziowe Polski. Jednym z regionów szczególnie zagrożonych jest Ziemia Sandomierska, gdzie mieszkańcy w tym roku po raz kolejny doświadczyli podtopień. Obecnie nasze Gospodarstwo prowadzi tam inwestycje na kwotę 515 mln zł. Planowane są kolejne kompleksowe działania. W tym celu Wody Polskie podpisały porozumienie z samorządami.

Porozumienie jest efektem konsultacji z lokalnymi włodarzami. Dotyczy przygotowania studium wykonalności dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru pomiędzy Krakowem a Zawichostem. Jego elementem jest m.in. opracowanie projektu rozbudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Baranów Sandomierski, które wzmocnią poziom ochrony przeciwpowodziowej w tym newralgicznym, narażonym na podtopienia regionie.

Podczas briefingu prasowego w Baranowie Sandomierskim z udziałem Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz lokalnych samorządowców podkreślono rolę konsultacji społecznych dla realizacji planowanych inwestycji. Dzięki wypracowanemu konsensusowi, możliwe będzie stworzenie kompleksowego systemu zabezpieczeń powodziowych, który wzmocni ochronę tego zagrożonego regionu. Będzie on stanowił kontynuację dotychczasowych działań Wód Polskich, które prowadzą modernizację obiektów hydrotechnicznych, dla poprawy bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

- Kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. Powinniśmy o nie zadbać w dialogu pomiędzy ekspertami Wód Polskich a samorządami - powiedział Wiceminister Rafał Weber.

- Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców w rejonie Wisły Sandomierskiej. W ciągu ostatnich lat w tym rejonie zainwestowaliśmy ponad pół miliarda złotych. Będziemy kontynuować te prace, obecnie przygotowujemy także obwałowania dla rzeki Babulówka - podsumował Prezes Przemysław Daca.

Łączna wartość inwestycji realizowanych obecnie i zakończonych od 2018 roku w rejonie węzła tarnobrzesko-sandomierskiego na terenie województwa podkarpackiego wynosi ponad 230 mln zł.

Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wody Polskie wraz lokalnymi samorządami wypracowały kilka rozwiązań, które pozwolą na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w regionie. W ramach działań Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie Wisły Sandomierskiej postanowiono, że:

  • wykonane zostanie szczegółowe Studium Wykonalności dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru między Krakowem a Zawichostem;

  • Wody Polskie otrzymają wsparcie w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących wprowadzenia decyzji zwalniających z zakazów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią;

  • przeprowadzone zostaną aktualizacje map zagrożenia powodziowego na odcinku Wisły Sandomierskiej.

Ponadto samorządy zadeklarowały zmiany legislacyjne umożliwiające występowanie gmin w roli inwestora zastępczego dla usuwania drzew i krzewów w międzywalach na działkach prywatnych.

Briefing prasowy z udziałem Wiceministra Webera, Prezesa Dacy oraz lokalnych samorządowców. 

Ponieważ region Wisły sandomierskiej jest szczególnie narażony na wezbrania i podtopienia, Wody Polskie inwestują niemal 515 mln zł, żeby zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami powodzi. Do najważniejszych zadań należą:

  • Kontrakt 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza; Kontrakt 3B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza. Koszt: 199 083 630,18 zł;

  • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie. Koszt: 39 258 611,50 zł;

  • Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. Mielecki. Koszt: 47 000 000,00 zł

Głównym celem inwestycji w mieście i gminie Baranów Sandomierski jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Aktualne mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, wskazują, że istniejące rzędne korony wałów powodziowych są za niskie w stosunku do rzędnej wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat (Q1%). Stwarza to potencjalne zagrożenie przelania się wody powodziowej na zawale i podtopieniem miejscowości Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Dymitrów Duży, Siedleszczany, Suchorzów i Przykop. Dlatego też planowana jest kompleksowa rozbudowa i poprawa parametrów prawego wału rzeki Wisły dł. ok. 8,483 km, na dwóch odcinkach:

  • w km 0+000 – 2+455 (tzw. sekcja VI) w całości zlokalizowana na terenie gminy Baranów Sandomierski;

  • w km 0+000 – 6+081 i na tzw. odcinku przejściowym o długości 48 m (tzw. sekcja VII), zlokalizowanych na terenach gmin Baranów Sandomierski oraz Padew Narodowa.

W jej ramach, rzędne prawego wału rzeki Wisły w rejonie Baranowa Sandomierskiego zostaną podwyższone średnio o 0,55 m. Rozpoczęcie prac projektowych zadania pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie” planowane jest w 2021 roku, zaś ich zakończenie w 2022 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 39 320 937,50 zł. Inwestycja pn. „Modernizacja wałów Wisły sandomierskiej wymagających podwyższenia” została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły na liście inwestycji buforowych w regionie wodnym Górnej Wisły.

Aktualnie procedowane są również kwestie związane z modernizacją wałów przeciwpowodziowych na pobliskiej rzece Babulówce:

  • W ramach zadania „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski” opracowano prace przedprojektowe i projektowe. Uzyskano też decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne. W lipcu 2021 r. wystąpiono z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu którego złożony zostanie wniosek o PNRI.

  • W ramach zadania „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” 07.07.2021r. wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. W dniu 18.08.2021 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty, obecnie trwa ich badanie.

Zabezpieczenie obszaru dorzecza Wisły w rejonie Ziemi Sandomierskiej wpisuje się w ogólnopolski system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Aktualnie Wody Polskie realizują inwestycje przeciwpowodziowe w całym kraju na kwotę 20 mld zł.