Północna część województwa podkarpackiego to dla rzeszowskiego oddziału Wód Polskich priorytetowy obszar pod katem potrzeby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego. Od 2018 roku na terenie powiatu tarnobrzeskiego i stalowowolskiego Wody Polskie zrealizowały już 4 projekty o łącznej wartości niemal 140 mln, których efektem jest 34 kilometry zmodernizowanych obwałowań Wisły, Sanu, Trześniówki i Łęgu. Rozbudowane i podwyższone obwałowania łącznie chronią obszar o powierzchni 17,6 tys. ha zamieszkały przez niemal 30 tysięcy osób.

Wisła 2

Zakończone w 2020 roku zadanie Wisła etap 2

To nie koniec inwestycji w tym rejonie - aktualnie RZGW w Rzeszowie sukcesywnie realizuje kolejne przedsięwzięcia mające na celu ochronę dolin podkarpackich dopływów Wisły: Łęgu i Trześniówki.

W październiku  2020 roku konsorcjum dwóch lokalnych firm rozpoczęło realizację robót budowlanych na zadaniu Trześniówka VII. Prace polegają na podwyższeniu i poszerzeniu korpusu prawego wału Trześniówki od ujścia do Wisły na odcinku 7,7 km wraz z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej o głębokości od 6 do 15 m. Roboty budowlane o wartości 20,7 mln zł, finansowane są ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zakończenie zadania odbędzie się już w październiku bieżącego roku. Przedsięwzięcie to jest stanowi kontynuację wykonanego w 2018 roku zadania „Trześniówka V”, które pozwoliło na rozbudowę 4 kilometrowego lewostronnego obwałowania tej rzeki wraz z budową przepompowni. Powyższe dwa projekty zwiększą poziom bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Trześniówki na terenach gminy Gorzyce i miasta Tarnobrzega zamieszkałych przez ponad 6 tysięcy osób.

Trzesniowka VII

Trześniówka VII - układanie przesłony przeciwfiltracyjnej w korpusie obwałowania

Kolejną inwestycją, która aktualnie znajduje się w fazie robót budowlano-montażowych jest, rozpoczęte w maju bieżącego roku zadanie Łęg IV. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie rozbudowane i zabezpieczone przed filtracją ponad 10 km  obustronnych obwałowań tej rzeki zlokalizowanych na terenie gminy Gorzyce. Zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa znacznie zwiększy stopień bezpieczeństwa gminy Gorzyce na powierzchni 6,9 tys. ha, na których zamieszkuje niemal 13,5 tys. osób. Roboty o wartości 65,5 mln zł finansowane są Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Zadanie stanowi funkcjonalne dopełnienie zakończonych w ubiegłym roku projektów „Wisła etap 2” i „San III”. W ramach prac, które zostaną zakończone w maju 2023 roku istniejące obwałowania zostaną podwyższone i poszerzone a korpus oraz podłoże zostanie zabezpieczone przed filtracją, co ograniczy możliwość ich rozmycia i przerwania w czasie przejścia wód powodziowych. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie przebudowana towarzysząca infrastruktura techniczna: śluzy i przejazdy wałowe, drogi przywałowe, przepompownia a także przebiegające nad wałem linie energetyczne.

Łęg IV

Wykonywanie przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu obwałowania na zadaniu Łęg IV