logo pion PL

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

5.8.2b Kąty-Myscowa. Usługi geotechniczne i geologiczne.

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

Pożyczka nr IBRD 8524–PL

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał dofinansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

 

Przedmiotowe usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (adres do korespondencji i kontaktu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów), na podstawie umowy konsultingowej podpisanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wybranym Konsultantem.

Wobec powyższego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza kwalifikujące się firmy konsultingowe do wyrażenia zainteresowania świadczeniem Usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług.

Deklaracje o wyrażeniu zainteresowania oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z nią należy złożyć  do dnia 30.07.2021 roku w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z pieczątką Konsultanta i oznaczonej w następujący sposób:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

JRP7

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Wyrażenie zainteresowania świadczeniem usług konsultingowych

Zadanie 5.8.2b Kąty – Myscowa.  Usługi geotechniczne i geologiczne.

 

 

Załączniki:

  1. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia 5.8.2b
  3. Plan sytuacyjny zbiornika _ pdf skala 1:10 000
  4. Plan sytuacyjny zbiornika _ dwg skala 1:10 000
  5. Sytuacja korpusu zapory _ pdf 1:2000
  6. Sytuacja korpusu zapory _ dwg  1:2000
  7. Mapa _ użytkowanie _ jpg 1:5000
  8. Dodatkowe wymogi w zakresie pozyskiwania nieruchomości, na których konieczne jest wykonanie Usługi.
  9. Kodeks ES.
  10. Informacja z oceny Deklaracji o wyrażeniu zainteresowania