Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor RZGW w Rzeszowie reprezentowała Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w prezentacji projektu budowy kolei gondolowej oraz wieży widokowej przy zaporze w Solinie. 

PKL 2

Prezentacja przebiegu kolei gondolowej

Prezentowana inwestycja, którem inwestorem są Polskie Koleje linowe to niezwykle nowatorskie przedsięwzięcie nie tylko w skali województwa podkarpackiego, ale całego kraju. Kolejka gondolowa o długości ponad 1,5 km usytuowana będzie około 100 metrów nad Sanem poniżej zapory wodnej w Solinie i rozpocznie funkcjonowanie już w przyszłym roku. Pozwoli ona podziwiać walory krajobrazowe tej rzeki i zbiornika Solina nawet 1 200 turystom dziennie.

PKL 1

Rzeka San poniżej zapory w Solinie – projektowana lokalizacja przebiegu kolejki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie również brały udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Polskie Koleje Linowe.

Przedmiotowy projekt jest realizowany między innymi na administrowanej przez Wody Polskie rzece San, a przeprowadzenie kolejki nad rzeką stanowi tzw. szczególne korzystnie z wód. W związku z powyższym w sierpniu 2020 roku do RZGW w Rzeszowie wpłynął wniosek o zawarcie umowy użytkowania terenu. Stosowna umowa notarialna między Polskimi Kolejami Linowymi a Wodami polskimi została zawarta w dniu 4 listopada 2020 r. i będzie obowiązywać przez 20 lat.

Przed zawarciem umowy, w lipcu 2020 roku, Wody Polskie wydały pozwolenie wodnoprawne na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

PKL 3

Podczas spotkania Dyrektor RZGW w Rzeszowie dokonała wpisu do księgi pamiątkowej.