logo pion PL

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

5.8.3a Kąty-Myscowa. Działania informacyjne, punkt informacyjny.

POLSKA

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

Pożyczka nr IBRD 8524–PL

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał dofinansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

 

Przedmiotowe usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (adres do korespondencji i kontaktu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów), na podstawie umowy konsultingowej podpisanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wybranym Konsultantem.

Wobec powyższego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza kwalifikujące się firmy konsultingowe do wyrażenia zainteresowania świadczeniem Usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług.

Deklaracje o wyrażeniu zainteresowania oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z nią należy złożyć  do dnia 12.07.2021 roku w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z pieczątką Konsultanta i oznaczonej w następujący sposób:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

JRP7

Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

Wyrażenie zainteresowania świadczeniem usług konsultingowych

Zadanie 5.8.3a Kąty – Myscowa – Działania Informacyjne, punkt informacyjny

 

Załączniki:

  1. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia 5.8.3a
  3. Zał. 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Tabela nr 1
  4. Informacja z oceny Deklaracji o wyrażeniu zainteresowania
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia