W związku z przygotowywaniem do realizacji budowy wielozadaniowego zbiornika Kąty Myscowa, Wody Polskie dokładają wszelkich starań, aby wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane po uprzedniej konsultacji z samorządami i lokalnymi społecznościami. Szczególnym priorytetem Inwestora jest dialog i pełna współpraca z właścicielami nieruchomości niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w dniu 27 maja 2021 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli Wód Polskich z samorządowcami. W spotkaniu uczestniczyli:
W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wojciech Zając - vice Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Adam Pawluś – Starosta Powiatu Jasielskiego, Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna, Pan Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród. PGW Wody Polskie reprezentowała Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie, Pani Agnieszka Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora RZGW w Rzeszowie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Pani Magdalena Nowak Kłósek – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle – Pan Jerzy Żygłowicz, Zastępca Dyrektora ZZ Jasło - Pan Andrzej Polakiewicz, oraz Pani Joanna Pawelec – Kierownik Działu Zarządzania Środowiskiem.

Myscowa 1

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Jaśle

Przedstawiciele Inwestora przedstawili samorządowcom szczegółowy stan przygotowania inwestycji. Zakończony został I etap prac przedprojektowych związany z aktualizacją istniejących opracowań. Druga część spotkania była poświęcona postępowi działań planowanych do realizacji, obejmujących m.in. postępowania przetargowe na prowadzenie działań informacyjnych, opracowanie projektu robót geologicznych, badania archeologiczne, rozpoznanie saperskie, przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), działania zmierzające do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Myscowa 2

Starosta Powiatu Jasielskiego - Pan Adam Pawluś 


Mimo panującej pandemii Wodom Polskim zależy na jak najszybszym podjęciu dialogu z mieszkańcami Myscowej, Polan i Kątów, aby móc przedstawić wstępne propozycje w zakresie m.in. rekompensat finansowych i rzeczowych.
Głównym ustaleniem spotkania była decyzja o rozpoczęciu, już w pierwszych dniach czerwca br., cyklu indywidualnych spotkań z właścicielami terenów na których ma powstać zbiornik. Wody Polskie deklarują udzielić mieszkańcom merytorycznego wsparcia w zakresie m.in. regulacji stanu własnościowego nieruchomości. W tym celu istotne będzie zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym poszczególnych działek. Równie istotną informacją będzie pozyskanie wiedzy odnośnie dalszych planów życiowych i mieszkaniowych społeczeństwa.

Myscowa 3

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt prezentuje aktualne zaawansowanie projektu. 

W najbliższych dniach informacja o miejscu i terminach poszczególnych spotkań zostanie opublikowane na stronie internetowej Wód Polskich, oraz wywieszona na tablicach informacyjnych na terenie gmin Krempna i Nowy Żmigród. Dodatkowo wszyscy zainteresowani zostaną listownie powiadomieni o terminie i godzinie indywidualnych spotkań, które odbędą się w lokalach udostępnionych przez Wójtów Nowego Żmigrodu i Krempnej.

katy small