24 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli odbyły się warsztaty szkoleniowe dedykowane uczniom Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji, które funkcjonuje przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im T. Kościuszki w Stalowej Woli. W trakcie części konferencyjnej, Pan Fabian Zięba – Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni przedstawił zaproszonym Gościom strukturę, zakres działania oraz przybliżył główne zadania Wód Polskich. W trakcie prezentacji dyskutowano również o znaczeniu wody w przyrodzie oraz ochronie przed powodzią i suszą. Uczniowie zostali zapoznani z procesem przygotowania do realizacji oraz wykonaniem inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Kolejną część warsztatów stanowił wyjazd w teren na obiekty hydrotechniczne administrowane przez PGW WP.  Młodzi technicy wizytowali wykonany w 2015 roku zbiornik retencyjny Rzeczyca Długa o powierzchni  15 ha, który gromadzi 284 tys. m3 wody.  Jest to zbiornik lateralny – zlokalizowany poza korytem rzeki Łukawica, w związku z czym zasilanie wodą odbywa się poprzez podziemny rurociąg o długości niemal 600 m. Kolejnym punktem wizyty terenowej był wybudowany w 2008 roku (w miejscu starego, drewnianego jazu) betonowy jaz na rzece Sanna w miejscowości Zaklików. Obiekt wyposażony jest w szczelinową przepławkę dla ryb, a dodatkowo zasila zabytkową małą elektrownię wodną, która została wykonana w 1937 roku. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie budynku przepompowni Opoka, która usytuowana jest na lewym wale rzeki Sanna. Przepompownia została zmodernizowana w latach 2006-2007 a w roku ubiegłym dodatkowo wyposażono ją w monitoring. Zadaniem tego obiektu, wyposażonego w trzy pompy o wydajności 600 l/s każda, jest przerzucanie nadmiaru wód ze zlewni o powierzchni 757ha do koryta rzeki Sanny w przypadku wystąpienia wysokich stanów wód.

Kolejne spotkanie z młodzieżą - w ramach prowadzonych warsztatów, odbędzie się 9 maja br. Zaplanowano wówczas wizytę na placu budowy zadania Wisła etap 2, którego realizację PGW WP rozpoczęły w marcu br. Ponadto uczniowie stalowowolskiego technikum będą mieli możliwość zwiedzenia pompowni  Trześń, jazów ”Krawce” i „Dęba” oraz zbiornika wodnego w Wilczej Woli.

Fabian Ziba Z ca Dyrektora ZZ Stalowa Wola przedstawia prezentacj

Fabian Zięba - Z-ca Dyrektora ZZ Stalowa Wola przedstawia prezentację

przepawka dla ryb przy jazie na rzece Sanna

Przepławka dla ryb przy jazie na rzece Sanna

Potok ukawica ujcie wody dla zbiornika wodnego Rzeczyca Duga

Potok Łukawica - ujęcie wody dla zbiornika wodnego Rzeczyca Długa

Zbiornik Rzeczyca Duga

Zbiornik Rzeczyca Długa

zabytkowa maa elektrownia wodna z 1937 r funkcjonujca przy jazie na rzece Sanna w Zaklikowie

Zabytkowa mała elektrownia wodna z 1937 r funkcjonująca przy jazie na rzece Sanna w Zaklikowie